[x] ปิด
ICT Service OBEC@2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสารเทคโนโลยี | Download
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
 
นางพวงทอง ศรีวิลัย
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา
  - ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
  - ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11
  - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

  
ประวัติการรับราชการ
  - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนกาวิละอนุกูล พ.ศ. 2534
  - อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2534 - 2535
  - อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2535 - 2545
  - หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2545 – 2548
  - ผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พ.ศ. 2548 – 2557
  - ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พ.ศ. 2557 - 2565
  - ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พ.ศ. 2565
  - ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พ.ศ. 2566
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804