[x] Close
ICT Service OBEC@2024

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : สทร.
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสาร กิจกรรม | Download
  Download
 
 แบบฟอร์ม DCIO แบบใหม่
  OBECMail
  www.obecmail.obec.go.th
  เช็คเมล obecmail
  สมัครเมล obecmail
  แจ้งปัญหาการใช้งาน obecmail
  คู่มือการสมัคร e-Mail
  เกี่ยวกับ สทร.
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  OBEC Content Center
  Services Online
  ลงทะเบียน OBEC-Mail
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
  แจ้งปัญหาการใช้งาน OBEC-Mail
  ติดตามสถานะแจ้งปัญหา OBEC-Mail
  คู่มือการใช้งาน
  ลงทะเบียน OBEC-Mail
   แจ้งซ่อมออนไลน์
 
  Download
หมวดหมู่ : ทั่วไป
แบบฟอร์ม DCIO แบบใหม่ 
19 มกราคม 2567
 
 

      ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ 1 คลิกเพื่อ Download Click download
      คำอธิบายไฟล์แนบ 1 : คลิกเพื่อ Download
views :  1307
 
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน อาคาร สพฐ. 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 022885906, 022885936