ปิด
   
 service@repair version 1.01   

  แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สพฐ.
Repair advice online.
 
  Home | แจ้งซ่อมอุปกรณ์ | สถิติการใช้บริการ | AdminLogin
Username :
Password :
  
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน            
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ            
โทรศัพท์ 022885906, 022885936