บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ ช่วยราชการ ศพก.
ตำแหน่ง : 
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กลุ่ม :
เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
panmanee.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
089-141-0138

วุฒิการศึกษา : 

ค.บ. บริหารการศึกษา ราชภัฏสวนสุนันทา