[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา
  - โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ(ป.๗)เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  - โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา(ม.ศ.๓) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  - โรงเรียนพิษณุโลกพิษณุโลกพิทยาคม(ม.ศ.๕) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  - การศึกษาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร(บ.บอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำงาน
  - ปี ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สปจ.อุบลราชธานี
  - ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๖ นักวิชาการศึกษา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม , อำเภอวัดโบสถ์ , อำเภอวังทอง
  - ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๒ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.พิษณุโลก
  - ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร , อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  - ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
  - ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ รอง.ผอ.สพท.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต ๓
  - ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
  - ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
  - ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
  - ปี ๒๕๖๔-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกษาพิษณุโลก เขต ๑
รางวัล/การยกย่องระดับชาติ
  - ปี ๒๕๕๕ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  - ปี ๒๕๕๕ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ชนะเลิศ รอง ผอ.สพป.ดีเด่น ระดับชาติ ด้านวิชาการ
  - ปี ๒๕๕๖ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
  - ปี ๒๕๕๖ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ชนะเลิศ ผอ.สพป.ดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  - ปี ๒๕๕๙ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ชนะเลิศ ผอ.สพป.ดีเด่น ระดับชาติ ด้านบริหารจัดการ
  - ปี ๒๕๖๐ รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ
รางวัลระดับชาติของหน่วยงาน
  - ปี ๒๕๕๓ เกียรติบัตร สพป.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
  - ปี ๒๕๕๔ เกียรติบัตร สพป. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศอันดับที่ ๙
  - ปี๒๕๕๕ เกียรติบัตร สพป.ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
  - ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญเงินระดับชาติ ประเภท สพป.ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
  - ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)เหรียญทองระดับชาติ ประเภท สพป. ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
  - ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตร สพท.ที่มีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับดีเยี่ยมของ สพฐ.
  - ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรที่มีผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. ระดับดีมาก ของ สพฐ.
  - ปี ๒๕๖๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment
: ITA) สพฐ ได้คะแนน ๙๓.๔๐ อยู่ในระบบ AA เป็นลำดับที่ ๘ ของหน่วยงานราชการทั่วประเทศและเป็นลำดับที่ ๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานเขียน/งานวิจัย/คณะทำงาน
  - คู่มือการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Trainingตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(สพค.สพฐ.)
  - คู่มือการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รางวัล OBEC AWARDS(สพร.สพฐ.)
  - หนังสือนวัตถกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)
  - แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(สกก.สพฐ.)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)
  - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์/รอง.ผอ.สพท./ผอ.สพท.(สพค.สพฐ.)
  - งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผลงานเชิงประจักษ์ (สพร.สพฐ.)
  - งานวิจัยสามทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย(สนผ.สพฐ.)
  - งานวิจัยการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคต(สนผ.สพฐ.)
  - งานวิจัยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality : AR ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - งานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - งานวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์ แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  

  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมีนาคม-เมษายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats