[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 Techno.News
 
26 พฤษภาคม 2563
สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน
5 พฤษภาคม 2563
สพฐ. ขอเชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล"
29 เมษายน 2563
สพฐ. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9 มีนาคม 2563
การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center
8 มีนาคม 2560
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
Download บัญชีจัดสรร คอมพ์ รร. ปี 60
23 กุมภาพันธ์ 2560
Download รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 กรกฏาคม 2559
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
27 กรกฏาคม 2559
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
4 กรกฏาคม 2559
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
17 พฤษภาคม 2559
Download แผนฯ ที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
3 พฤษภาคม 2559
Download หนังสือ พร้อมเอกสารแนบ หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 เมษายน 2559
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว121 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource ประจำปีงบประมาณ 2559
22 เมษายน 2559
หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว118 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านสารสนเทศ
22 เมษายน 2559
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1/3
1 2 3
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมีนาคม-เมษายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats