[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 เอกสารเผยแพร่ บทความ
หมวดหมู่ : บทความเทคโนโลยีทางการศึกษา
สพฐ. วางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:19:45
  
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการศึกษา,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมจำนวน 48 คน ร่วมวางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮักปัว จ.น่าน
โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นปี 2562 ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำหรับในปีแรกได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการรักษ์ป่าน่าน ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความตระหนักในการรักษ์ป่า จำนวน 10 โรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 และ สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการวิจัย และกรอบแนวการดำเนินงานโครงการในระยะสั้น สำหรับในปี 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดขยายผล และเผยแพร่ความภาคภูมิใจการดำเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่าน รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนต่อยอดโครงการให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเผยแพร่และให้โรงเรียนนำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามพระราชดำริโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายของโรงเรียน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเชื่อมต่อความเป็นวิถีคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดบูรณาการศาสตร์แห่งการจัดการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ที่หลากหลายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นแบบขยายผลการประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียนอย่างแพร่หลาย
 
นางสาวสมพร สามทองกล่ำ กล่าวว่า โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งที่มีมิติของความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนทุกคนให้ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเกิดความรักอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศร่วมกันของภาคีเครือข่ายจึงจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะการนำ ICT หรือการใช้ IOT พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนวใหม่ด้านการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ต้นน้ำ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ และเชื่อมั่นว่าโครงการรักษ์ป่าน่าน จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงในกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้อากาศ ร่มเงา เช่นเดียวกับเยาวชนที่เข้มแข็งและเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
 
ข่าว : รุณฤดี เลาหะพันธ์
ภาพ : ชุติมา สารมะโน


View : 1120
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง : บทความเทคโนโลยีทางการศึกษา
  สพฐ. วางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน   5 พฤษภาคม 2563

  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมีนาคม-เมษายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats