[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 Techno.News
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center
9 มีนาคม 2563รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของกระทรวงศึกษาธิการในด้าน Resource Teaching

วันที่ 3 และวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของกระทรวงศึกษาธิการในด้าน Resource Teaching โรงแรม เบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน จึงจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center สำหรับให้บริการสื่อเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้คุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน โดยแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ที่พัฒนาโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทรงการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตอนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ศึกษานิเทศก์จากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะการติดตั้งชุดโปรแกรมตลอดจนการใช้งานต่าง เพื่อนำไปขยายผลยังโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

สำหรับแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ประกอบด้วยชุดโปรแกรม แอปพลิเคชัน และระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบครบวงจร 5 ส่วน ได้แก่

  1. Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  2. Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  3. Content Center (CC): แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  4. Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  5. Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีเนื้อหาสำหรับให้บริการ 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย พร้อมรองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวให้ใช้งานทั่วประเทศได้ภายในเดือนมีนาคมนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


View 1444

Techno.News ที่เกี่ยวข้อง
   สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน 26 พฤษภาคม 2563
   สพฐ. ขอเชิญชวนครู ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล" 5 พฤษภาคม 2563
   สพฐ. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 29 เมษายน 2563
   การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center 9 มีนาคม 2563
   Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560  8 มีนาคม 2560
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมีนาคม-เมษายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats