[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 Techno.News
 
4 เมษายน 2559
Download เอกสารแนบ การสำรวจข้อมูลการงานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ipstar ตามหนังสือ ศธ. 04005/ว.106 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
27 สิงหาคม 2558
ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย
18 สิงหาคม 2558
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 สิงหาคม 2558
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย
24 กุมภาพันธ์ 2558
Download หนังสือ ศธ 04005/ว 62 ลว 24 กพ. 58
4 ธันวาคม 2557
ยินดีต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
17 พฤศจิกายน 2557
บริการสร้างหนังสือ แบบออกเลขทันที
31 ตุลาคม 2557
คู่มือการสร้างหนังสือส่งโดย สพป. ถึง โรงเรียน
30 ตุลาคม 2557
คู่มือการสืบค้นหนังสือราชการ (ฉบับปรับปรุง)
3 ตุลาคม 2557
ประกาศ สพฐ.ขยายเวลารับประกวดสื่อ ปี 57
27 กันยายน 2557
Link แบบสอบถาม
3 กันยายน 2557
แบบฟร์อมการตรวจนับพัสดุประจำปีและการจำหน่าย
2 กันยายน 2557
การประชุมโครงการจัดการศึกษาทางไกลของ สพฐ.
20 สิงหาคม 2557
การเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำการการกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558
2/3
1 2 3
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมีนาคม-เมษายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats