บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวรัตยา หวังผล
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่ม :
บริหารทั่วไป
อีเมล : 
rattaya.w@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5701

วุฒิการศึกษา : 

ปริญญาตรี