บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์
ตำแหน่ง : 
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กลุ่ม :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
อีเมล : 
panmanee.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
089-141-0138

วุฒิการศึกษา : 

ค.บ. บริหารการศึกษา ราชภัฏสวนสุนันทา