บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : 
mailadmin@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5906

วุฒิการศึกษา : 

กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร