บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสละ กำทรัพย์
ตำแหน่ง : 
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กลุ่ม :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
sala.k@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5717

วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต