บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางจรูญศรี ชื่นมีศรี
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
jaroonsri.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5720

วุฒิการศึกษา : 

วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต