บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสุดสาคร รวดเร็ว
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม :
พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
อีเมล : 
sudsakorn.r@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5705

วุฒิการศึกษา : 

คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา