บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางอังสนา ม่วงปลอด
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
angsana.m@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
086-542-7883

วุฒิการศึกษา : 

วท.บ. คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง