[x] ปิด
ICT Service OBEC@2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสารเทคโนโลยี | Download
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา
  - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏอุดรธานี
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

  
ประวัติการรับราชการ
  - 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านมะมัง สปอ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ (เริ่มรับราชการ)
  - 2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนเมืองนอกพอก สปอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
  - 2543 อาจารย์ 1 โรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยา สปอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
  - 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมกิ่งอำเภอฯ สปก. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
  - 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5 สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1
  - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (ชำนาญการพิเศษ)
  - 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ชำนาญการพิเศษ)
  - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (ชำนาญการพิเศษ)
  - 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (เชี่ยวชาญ)
  - 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (เชี่ยวชาญ)
  - 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เชี่ยวชาญ)
  - 2565 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804