[x] ปิด
ICT Service OBEC@2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสารเทคโนโลยี | Download
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
-
 
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา
  - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏอุดรธานี
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

  
ประวัติการรับราชการ
  - 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านมะมัง สปอ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ (เริ่มรับราชการ)
  - 2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนเมืองนอกพอก สปอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
  - 2543 อาจารย์ 1 โรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยา สปอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
  - 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมกิ่งอำเภอฯ สปก. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
  - 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5 สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1
  - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (ชำนาญการพิเศษ)
  - 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ชำนาญการพิเศษ)
  - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (ชำนาญการพิเศษ)
  - 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (เชี่ยวชาญ)
  - 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (เชี่ยวชาญ)
  - 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เชี่ยวชาญ)
  - 2565 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804