[x] ปิด
ICT Service OBEC@2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสารเทคโนโลยี | Download
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
  ผู้บริหาร
 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
 ผู้อำนวยการ
 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 ประวัติ...
 นายสุวิทย์ บึงบัว
 ผู้เชี่ยวชาญ
 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
 และสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์
 ผู้เชี่ยวชาญ
 ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสารไปแเผยแพร่
  Download : บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565)
      หนังสือส่ง สพป./สพม. ศธ 04005/ว 921
      หนังสือส่ง สศศ. ศธ 04005/ว 922
      บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับ สพป./สพม.
      บัญชีจัดสรรงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
      เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (แก้ไข งบประมาณห้องเรียนสาขา 86 แห่ง)
      สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565
SMIS สพป./สพม. Download
  ข่าวสารเทคโนโลยี
 
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอแสดงความยินดีต้อนรับ
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
...

เลขาฯ กพฐ. เน้นย้ำสอบข้าราชการพลเรือนโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสสอบได้แม้ติดโควิด-19
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
...

พาน้องกลับมาเรียน? โครงการสำคัญ ศธ. ตั้งเป้าพาเด็กหลุดระบบการศึกษา กลับเข้าเรียน 100%
ข่าว ศธ.
...

ข่าวสารเทคโนโลยีทั้งหมด
 
  บุคลากร สทร.
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ -
นางสาวสุทธิชารัชต์  คำสองสีภัคนนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-2282-9215
นายสุวิทย์ บึงบัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ -
นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ -
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5716
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5712
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5582
นายอุทัย ไชยกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5711
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0-2288-5906
นางสาวสุทธิชารัชต์  คำสองสีภัคนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0-2281-5851
 บุคลากรทั้งหมด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804