[x] ปิด
ICT Service OBEC@2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสารเทคโนโลยี | Download
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
-
  ผู้บริหาร
 นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล
 ผู้อำนวยการ
 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 ประวัติ...
 นายสุวิทย์ บึงบัว
 ผู้เชี่ยวชาญ
 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
 และสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์
 ผู้เชี่ยวชาญ
 ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสารไปแเผยแพร่
  Download : บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
      บัญชีจัดสรร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      สรุปบัญชีจัดสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      รายละเอียดรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2566
SMIS สพป./สพม. Download
  Download : บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
      หนังสือส่ง สพป./สพม. ศธ 04005/ว 1762
      หนังสือส่ง สศศ. ศธ 04005/ว 1763
      บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับ สพป./สพม.
      บัญชีจัดสรรงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
      เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
      สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566
SMIS สพป./สพม. Download
  ข่าวสารเทคโนโลยี
 
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอแสดงความยินดีต้อนรับ
นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
...

มีไฟล์แนบ
เลขาฯ กพฐ. เน้นย้ำสอบข้าราชการพลเรือนโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสสอบได้แม้ติดโควิด-19
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
...

ข่าวสารเทคโนโลยีทั้งหมด
 
  บุคลากร สทร.
นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ -
นายสุวิทย์ บึงบัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ -
นางสาวสุทธิชารัชต์  คำสองสีภัคนนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-2282-9215
-- ว่าง - -
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ -
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5716
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5712
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5582
นายอุทัย ไชยกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5711
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0-2288-5906
นางสาวสุทธิชารัชต์  คำสองสีภัคนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0-2281-5851
 บุคลากรทั้งหมด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804